Breaker

openoffice 2

Ge�ti�imiz g�nlerde openoffice 2.0 �n stable s�r�m� yay�nland�. Linux, Mac ve Windows platformlar�nda deste�i bulunan program yeni bir aray�z ve veritaban� mod�l� ile kullan�c�lar�n�n kar��s�na ��k�yor. www.openoffice.org

_____________________________________________________________________
OpenOffice.org T�rkiye taraf�ndan OpenOffice.org’un 2.0 s�r�m�n�n ��k��
haftas�nda hem yeni OpenOffice s�r�m�n� ve OpenOffice.org projesinin 5.
ya��n� kutlamak hem de sohbet edip kayna�mak i�in �stanbul Taksim’de 22
Ekim
2005 Saat 13:00’de ba�layacak bir etkinlik d�zenleniyor.

Herkes davetlidir.
Kat�l�m �cretsiz olup, yiyip i�tikleriniz sizden sorulacakt�r.

Tarih: 22 Ekim 2005 Cumartesi
Saat: 13:00
Yer: Kafka Cafe, Yeni�ar�� Caddesi No:26 Kat:2 Taksim �stanbul
(Galatasaray Lisesi’nin hemen yan�, ayn� zamanda ge�en haftalardaki
GNU-CC
lisans toplant�s�n�n yap�ld��� mekan)

Kat�lmay� d���nen arkada�lar http://oooturkiye.blogspot.com adresinin
yorum
k�sm�na isimlerini b�rakmalar�n� rica ederiz.

OpenOffice.org T�rkiye ad�na,
Arda �etin ( 0535 620 01 60)
http://oooturkiye.blogspot.com

——————————————————————————-

merturk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *